29.1.2012 ... odpověď KABT a komentář k ní

06.02.2012 11:10

 

... konečně jsme dostali oficiální odpověď z klubu na náš dopis ( pravda, psaní leželo přes týden na poště ). Napjati jsme dopis rozlepili, ale už první pohled stačil k odhadu, že  očekávání nějakého skutečného řešení bylo plané. Po přečtení posledního písmenka se toto jen plně potvrdilo.

Celou odpověď si můžete přečíst v sekci "doklady a potvrzení" - "různé". ( také tam najdete dopis od právníka Mgr. Olléové a zprávu dozorčí rady ). Teď, pro popsání celé situace budeme citovat jen úryvky z odpovědi a komentovat je.

Hned na začátku dopisu je poměrně velká faktická chyba -  nejsme uvedeni jako adresáti zprávy. Ti jsou jen Mgr. Hedvika Olleová, MUDr. Lucie Žákovská a Miroslav Fojtách, přesto, že se v textu píše doslovně - "…bylo projednáno na základě podnětu členů Davida a Romany Kerplových, MUDr. Lucie Žákovské, Miroslav Fojtácha a Ing. Kmoníčka chov feny...." atd. Samozřejmě to na výsledku projednání nic nemění, ale když už je "něco" oficiální zpráva, mělo by "to" mít jisté náležitosti. Ona vůbec celá věta je buď pořádný nesmysl a nebo jsou tu skutečnosti, o kterých jsme neměli ani tušení..... znovu citace - "bylo projednáno na základě podnětu členů Davida a Romany Kerplových, Mudr. Lucie Žákovské, Miroslav Fojtácha a Ing. Kmoníčka chov feny Aphrodite the Joker a jejích štěňat, kteří jsou zaregistrováni na Ruskou kynologickou jednotu, kterou má paní Olléová ve spoluvlastnictví s ruskou chovatelkou paní Elenou Subbotinou ( ChS Russian Gaze ). "

Věnujme se ale spíše než formálním a gramatickým stránkám dopisu jeho obsahu - tomu, jak byly řešeny a vyřešeny jednotlivé části žádosti.                                                                                                              

           Při ověřování legálnost získání PP štěňat měla být jako první zkontrolována smlouva o spoluvlastnictví feny. Toto klub samozřejmě udělal. Ale jak!! Citujeme " Paní Olleová předložila kopii smlouvy o spoluvlastnictví..." Stačila kopie !? Copak se něco dá ověřit kopií dokladu? Proč nebyl doložen originál? Musí ho mít paní Olléová i paní Subbotina. Nechceme nikomu nic podsouvat, ale i v nejobyčejnějším  programu na úpravu obrázků se dá mnoho upravit a přitom to není falšování. Ale opravovat v originále je nejen  problematické, ale hlavně už i právně postižitelné, může jít například o pozměňování úřední listiny. Vzhledem k tomu, že fena byla několikrát registrovaná v cizích zemích, vystavení krycího listu chce svůj čas... není třeba problém s datováním smlouvy?

          Žádali jsme o oficiální vyjádření ruské strany – doslovná odpověď-neodpověd zní :  "Paní Subbotina fenu uchovnila pod Ruskou kynologickou jednotou a ta štěňatům vystavila průkazy původu, což by se jistě nestalo, kdyby shledala pochybení na straně ruské chovatelky."  To je prověrka na základě domněnky? Je to možné? My jsme chtěli zjistit oficiální cestou, jakým způsobem byla fena uchovněna, zda lze, aby fena uchovněná v Rusku mohla porodit tady a štěňata mít PP ruské... To se vůbec nestalo. Pod hrozbou žaloby a s vědomím neaktivity klubu tuto záležitost řešit,  jsme sami pátrali, překládali ve snaze získat jednoznačnou odpověď a neoficiálně jsme zjistili, že může být vše v pořádku. Na dotazy ohledně chovu v Rusku jsme ale získali různé, dokonce i protikladné odpovědi. Například, že je možné takovou fenu uchovnit pokud dostala na vyšší výstavě známku V nebo VD  ( dá se předpokládat, že fena s takovým ohodnocením nebude mít vážný nedostatek natož vážnou vadu ),  ale také, že v Rusku nesmí chovnému zvířeti dokonce chybět ani jeden zub, natož aby mělo podkus či předkus. Rozhodně se tedy nestalo, jak se píše v odpovědi KABTu, že „… Stěžovatelé si ověřili, že k poruše ruských předpisů nedošlo a za své tvrzení se ohledně tohoto omluvili.“ My jsme nezjistili, zda celý proces uchovněním a získání PP byl v pořádku a bez přesných informací např. o smlouvě spoluvlastnictví jsme ani nemohli, naše dotazy byly jen teoretické a nekonkrétní. Omluva tedy zněla doslova :

" Vážená paní Mgr. Olléová, omlouváme se Vám za zveřejnění neověřené informace o uchovňování bullteriérů v Rusku. David a Romana Kerplovi."    Za tuto nepřesnost v dopise ale zřejmě nemůže klub, předpokládáme, že nebyl seznámen s přesným textem omluvy a její znění bylo reprodukováno více či méně nepřesně.  Vůbec je s podivem, že taková omluva Mgr. Olleové stačila, když jsme se slovy jejího právníka řečeno, dupustili toho, že "… v důsledku Vašich dehonestujících výroků utrpěla na své pověsti…" také , že "…výroky a tvrzeními snižujete důstojnost mé klientky a její vážnost ve společnosti"... a v neposlední řadě " Mám za to, že jste svým protiprávním jednáním mohli naplnit i skutkovou podstatu přestupku podle par. 49 zákona č. 200/92 sb.,případně skutkovou podstatu trestného činu pomluvy podle ustanovení par. 184 trestního zákona." Myslíme si, že šlo hlavně o to, abychom přestali žádat klub o prošetření a dále celou kauzu nerozšiřovali.

               Důkladnost prošetření u ČMKJ a ČMKU lze také těžko posoudit. V odpovědi výboru nám bylo sděleno, že... " Na základě konzultace s ČMKJ a ČMKU nebyly tímto chovem porušeny žádné české předpisy a ani řády KABT". Pomineme-li fakt, že se jedná o odchov a podle tohoto textu nebyly předpisy porušeny proto, že byly konzultovány, není úplně pravda to, co text měl vyjadřovat správně. Z řádu ČMKU citujeme :  "ČMKU je právnickou osobou s plnou majetkovou odpovědností, která se hlásí k ideám Mezinárodní kynologické federace ( dále jen FCI ), je řádným členem FCI a řídí se jejími předpisy." A dále: "Do chovu nejsou připuštěni zejména psi, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuelně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít" Toto jsou převzatá pravidla FCI, která doslova zní takto :

"K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně."

A sám KABT má ve svých stanovách doslova: „ Řád nenahrazuje Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a ostatní řády a Směrnice ČMKU.“ … a dále „Uvedenými zákony, řády a směrnicemi, stejně tak i tímto organizačním řádem jsou členové klubu povinni se řídit. „

Takže by nás docela zajímalo, jakou formu měl a jak zněl dotaz na možné porušení pravidel ČMKU. Pokud posuzujeme porušení stanov našeho klubu a odhlédneme od toho, že přebírá stanovy ČMKU ( zde je reálná možnost, že by posouzení feny mohlo vést i k závěru, že chov na zvířeti s tak vážnou vadou čelisti a chrupu přímo odporuje předpisu výše citovanému ), musíme uznat, že nedošlo-li k rozporu v samotné smlouvě s ruskou chovatelkou, je pak vše podle regulí KABT, neboť díky obejití se jich věc skutečně netýká.  Ale to jsme zase na začátku a ptáme se znova.  Je v pořádku postup člena výboru klubu českých chovatelů, když podmínky organizace, které je představitel, reprezentant a jejímž jménem pracuje, obešel, fenu uchovnil v jiné zemi, ale vrh odchoval a prodal u nás, čímž se do našeho chovu dostali jedinci, kteří by při dodržení podmínek našeho klubu nesměli ani narodit?  

                    Velmi nás překvapilo zjištění, jak smýšlí zbývající členové klubu a jak jim záleží na poctivé práci. Hlasování členů výboru klubu dopadlo přesně tak, jak se dalo čekat. Ze sedmi členů jich pět tento postup schvaluje, dva členové neví, zdrželi se hlasování. K čemu potom máme takové vedení, když tito lidé ve snaze zkvalitnit náš chov určují pravidla a přitom si odsouhlasí, že jim nevadí jejich porušování jedním z nich? Zvláštní, opravdu.

Ale to je na další úvahu.

Ještě si jen dovolíme pozastavit se nad tím, že chovatelská veřejnost byla zprávou ze schůze ( 1/2012 - hotel York Plzeň 8.1.2012 , webové  stránky KABT ) seznámena s tím,  že jsme si stěžovali a s výsledkem šetření, ale stížnost sama zveřejněna nebyla. Toto by se dalo označit jako nekorektní, jednostranné a možná i účelové jednání. Bez znalosti celé kauzy nemůže nikdo posoudit, zda byla stížnost správně posouzena a projednána. Nehledě na to, že se nejedná o „žabomyší válku“, ale žádost o prověření  možného porušení předpisů nebo neetického jednání jednoho ze členů výkonného orgánu, podanou se všemi náležitostmi, slušně a neanonymně. Máme za to, že je důležité ji zveřejnit na klubových stránkách, když rozhodnutí na tom stejném místě být uvedeno může. Toto zavání snahou celou kauzu nerozšiřovat a vědomě neinformovat řadové členy, ačkoliv ti jediní mohou svým vyjádřením ve volbách rozhodnout o setrvání Mgr. Olleové ( samozřejmě nejen jí ) ve funkci klubu.

 

Ovšem i tento výsledek práce členů klubu o lecčems vypovídá.

© 2008 - 2013 Nature of Unique

Vytvořeno službou Webnode